Revízna komisia
PD-RK-2018/2019-0001
Uznesenie 1-2018
Vážený klub TJ Opatovce, na základe Vašej žiadosti Vám zasielam písomné stanovisko k textu podania klubu zo dňa 10.10.2018. Vyjadrenie kontrolóra: 1, Podnet člena VV p. Gašparoviča bol v súlade so platnými stanovami OblFZ PD zo dňa 13.10.2017 podľa článku 28/1e t.j. práva člena OblFZ Prievidza, ktorý hovorí že každý člen OblFZ PD má právo podať podnet alebo návrh do príslušnej komsie OblFZ PD a taktiež je v súlade s disciplinárnym poriadkom SFZ článku 7/a, ktoré prerokúvajú disciplinárne previnenia ku ktorým došlo na území SR v súvislosti s činnosťou vykonávanou v rámci slovenského futbalového hnutia 2, Taktiež Vám oznamujem, že prvotný podnet od p. Gašparoviča bol podaný dňa 26.9.2018 e-mailom predsedovi KR t.j. stredu a bol prešetrený komisiou rozhodcov na nabližšom zasadnutí dňa 28.9.2018. Následne bola posunutý na prerokovanie DK na ich najbližie zasadnutie ktoré bolo dňa 4.10.2018 kde bolo definované disciplinárne opatrenie U 135 Radovan Petreje, 1099505, Opatovce n. N., 4 ss N od 4.10.2018, DP 49/1a,2a. V danom podaní nebola nájdená žiadna chyba zo strany komisie R resp. DK nakoľko DK konala až po prvom zasadnutí KR a ich následnom odstúpení podania na DK. 3, k vášmu tvrdeniu, že či bol postup neštandardný som sa vyjadril v bode 1 o práve člena každého člena OblFZ PD 4, k vyjadreniu o úmyselnom poškodení vášho klubu prostredníctvom p. Gašparovičom musíte preukázať dôkazy čo z mojej pozície resp. predloženého podania nie je možné potvrdiť. O treste p. Petrejeho rozhoduje nezávisla komisia DK na základe preukázaných dôkazov ktoré obdržala resp. si vyžiadala a na ktorú člen VV OblFZ PD p. Gašparovič nemá akýkoľvek vplyv. S pozdravom Ing. Grolmus Marek, kontrolór OblFZ
Rozhodnutie: PD-RK-2018/2019-0001
Klub: Telovýchovná jednota Opatovce nad Nitrou
Dátum zaevidovania: 16.10.2018 15:41
Dátum vyriešenia: 17.10.2018 11:13
Stav: Vyriešené